BROKERO

Všeobecné Obchodní Podmínky


 

Tyto podmínky (dále jen "podmínky") upravují podmínky užívání internetových stránek a investiční aplikace provozovaných společností Brokero App s.r.o. (se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ: 11937297) veřejně dostupných na adrese domovské internetové stránky https://www.brokero.cz (dále jen "Stránky brokero.cz").

Prosíme všechny osoby, které navštívily Stránky brokero.cz (dále jen "uživatelé") poprvé nebo se s Podmínkami ještě neseznámily, aby tak učinily.


 

Jakékoliv užití Stránek brokero.cz nebo jejich jakékoliv části jiné než pro osobní potřebu či pro potřeby společnosti zaměstnavatele, která uživateli umožňuje využít svého technického zařízení v souvislosti s plněním jeho pracovních povinností, je zakázáno. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo obsahového provedení a charakteru Stránek brokero.cz. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv brokero.cz. Poskytované informace, data a články mohou být uživatelem zobrazeny na monitoru počítače, mobilním telefonu či tabletu, jednotlivé stránky mohou být vytištěny na papír, stránky mohou být uloženy elektronicky (což neplatí v případě serveru nebo jiného zařízení propojeného do počítačové sítě) a to pouze pro osobní užití. Uživatel není bez souhlasu brokero.cz oprávněn:


 

V případě, že má uživatel zájem na jiném užití Stránek brokero.cz než pouhým prohlížením a čerpáním informací, nechť se rovněž obrátí na elektronický kontakt (e-mail) info@brokero.cz.

Uživatel bere na vědomí, že Brokero je registrovaná značka, která nesmí být nijak používána bez písemného svolení Brokero App s.r.o. - serveru brokero.cz.


 

Brokero App prostřednictvím internetových stránek a mobilní aplikace nabízí zpravodajské služby, které nejsou považovány za investiční poradenství dle zákona 256/2004 Sb. Veškeré zveřejněné informace jsou ryze informativního charakteru. 

Brokero App nevyhodnocuje investiční znalosti, zkušenosti, finanční zázemí a cíle, služby tudíž nejsou přímo adresované a představují pouze subjektivní názor autora.  

 

Registrovaný uživatel má právo využívat přístup k informacím zobrazeným na stránkách brokero.cz a v mobilní aplikaci. Dále je oprávněn dostávat informace v rámci hromadné emailové komunikace. 

Detailní popis funkcí internetových stránek a mobilní aplikace je k nalezení v Tutorialu, který se zobrazí ihned po prvním registrovaném přihlášení. Tutorial je dále k nalezení v sekci Můj profil. 


 

Během registrace do placených i neplacených služeb musí uživatel vložit správné a úplné informace. Uživatel odpovídá za to, že elektronický kontakt (e-mail), který uvede v rámci registrace, existuje, a že je oprávněn tento elektronický kontakt používat pro přijímání elektronické pošty.

Registrace je vztažena k jednomu existujícímu konkrétnímu uživateli. Uživatel, který je právnickou osobou, může v rámci registrace do placených služeb umožnit přístup dalším uživatelům, prostřednictvím IČ dané právnické osoby a jejího specifického hesla. Během registrace si uživatel zvolí uživatelské jméno a heslo.

Pokud se Uživatel registroval pro jakékoliv služby poskytované nebo nabízené na Stránkách brokero.cz, může kdykoliv tuto registraci zrušit na stránce s osobním profilem. Brokero App si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího upozornění zrušit registraci, která nesplňuje výše uvedené předpoklady.


 

Některé části Stránek brokero.cz jsou uživatelům dostupné pouze na základě zaplaceného poplatku. Po úspěšném ukončení registrace a zaplacení poplatku jsou uživatelům zpřístupněny veškeré služby nazvané Brokero Pro a Brokero Premium. Placená sekce obsahuje podrobné a aktuální informace z finančních trhů, původní analýzy, finanční výsledky společností atd.

Cena služeb: Cena služeb je uvedena na stránkách při procesu registrace do placených služeb. V případě nákupu Brokero Premium (viz níže) je cena stanovena dohodou podle nastavených parametrů služby.

Placené služby jsou poskytovány v dílčích obdobích, kterými je pololetí/kalendářní rok. Poskytování služeb v dílčích obdobích je považováno za dílčí plnění podle zákona o dani z přidané hodnoty. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je dohodou stanoveno na první kalendářní den dílčího období.

Placené služby jsou prodávány na tzv. licence, kdy jednomu unikátnímu uživateli služby přísluší jedna licence.

brokero.cz bude klienty informovat o případné změně cen placených služeb s předstihem prostřednictvím elektronické pošty na jimi uvedené elektronické kontakty (e-maily). Registrace na zkušební období je umožněna uživateli pouze jedenkrát.

 

V rámci jedné paušální ceny získává uživatel přístup ke všem vymezeným placeným službám. Četnost využívání některých služeb může být pro klienta omezeno ze strany brokero.cz. 

V případě registrace služby bez zaplacení příslušné licence, je uživatel veden jako Free, platnost registrace není časově omezena.

 

Poskytovatelem platební brány je společnost ComGate Payments, a.s. Detailní informace ke službám naleznete pod následujícími odkazy:

Platební brána: https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana

Informace o platbách kartou: https://help.comgate.cz/v1/docs/cs/platby-kartou

Informace o bankovních převodech: https://help.comgate.cz/docs/bankovni-prevody

 

Kontaktní údaje na společnost ComGate Payments, a.s.:

ComGate Payments, a.s.

Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové

E-mail: platby-podpora@comgate.cz

Tel: +420 228 224 267


 

Při elektronické komunikaci prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) nejsou informace obsažené ve zprávě kódovány. Z tohoto důvodu doporučujeme uživatelům, aby prostřednictvím elektronické pošty neposílali žádné informace, které považují za osobní, důvěrné, popř. které jsou chráněny v souladu s právními předpisy nebo na jejichž utajení mají zájem.


 

Kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivými investičními instrumenty v minulosti nemohou v žádném případě sloužit jako indikátor nebo záruka budoucích kurzů, cen, výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů takovýchto nebo obdobných investičních instrumentů. 

S investicí je vždy spojeno riziko kolísání hodnoty a návratnost původně investovaných prostředků není zaručena.

Kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry investičních instrumentů zmíněných na Stránkách brokero.cz se mohou měnit, tzn. růst a klesat. 

Investiční instrumenty denominované v cizích měnách jsou rovněž vystaveny fluktuacím vyplývajících ze změn devizových kurzů, které mohou mít jak pozitivní, tak i negativní vliv na jejich kurzy, ceny, zhodnocení či výnosy z nich plynoucí v jiných měnách, popřípadě jejich jiné parametry. 

Brokero App doporučuje všem investorům, aby své investiční záměry a rozhodnutí před jejich realizací konzultovali se specializovanými poradci. 


 

Uživatelé registrující se do služeb zdarma poskytují v souvislosti s registrací údaj o jméně a příjmení uživatele a kontaktu pro elektronickou poštu (e-mail) a číslo mobilního telefonu. Uživatelé placených poskytují v souvislosti s registrací údaj o jméně a příjmení uživatele, kontaktu pro elektronickou poštu (e-mail), číslo mobilního telefonu, IČO a DIČ (v případě registrace právnické osoby) a adresu (dále jen "Údaje"). Brokero App je oprávněna evidovat Údaje zadané uživatelem.

Pokud při užívání Stránek brokero.cz poskytne uživatel Brokero App Údaje, nebude Brokero App tyto Údaje zpracovávat mimo účel vyplývající z charakteru poskytované služby a nad rámec stanovený v těchto podmínkách, zejména Údaje nebude předávat bez souhlasu uživatele žádné další osobě s výjimkou případů stanovených těmito Podmínkami, právními předpisy nebo s výslovným souhlasem uživatele.

Pokud se uživatel pohybuje na Stránkách brokero.cz, nedochází k aktivaci, vyhledání ani používání žádných Údajů poskytnutých uživatelem dříve.

Pokud se uživatel pohybuje na Stránkách brokero.cz, dochází ke sledování pohybu uživatele po Stránkách brokero.cz včetně zjištění doménového jména/serveru/IP adresy počítače uživatele.

Pokud se Uživatel pohybuje v části Stránek brokero.cz, které jsou přístupné pouze po registraci a zadání uživatelského jména a hesla (dále jen "Registrovaný přístup"), pak jsou data poskytnutá uživatelem použita pro identifikaci čerpaných služeb.

V případě Registrovaného přístupu má brokero.cz právo používat Údaje poskytnuté v této souvislosti uživatelem následujícím způsobem:

a) použití pro marketing společnostmi v rámci Brokero App, a zasílání obchodních sdělení v rámci této společnosti;

b) použití pro identifikaci čerpaných služeb, zejména zasílání objednaného zpravodajství

V případě zániku registrace budou shromážděné osobní údaje likvidovány, ledaže povinnost uchovat Údaje vyplývá ze zákona. Fyzické osoby poskytující údaje osobní povahy mají veškerá práva podle zákona č. 101/2000 Sb, zejména právo na informace podle §21 uvedeného zákona.


 

Pokud se pro určitou službu jako uživatel registruje právnická osoba, může tak učinit pouze prostřednictvím osoby, která je k tomu v souladu s jejími interními pravidly oprávněna.


 

Každý uživatel užívá Stránky brokero.cz na vlastní riziko. brokero.cz neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu Stránek brokero.cz. brokero.cz neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním Stránek brokero.cz a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a/nebo úplné nefunkčnosti.

brokero.cz nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování Stránek brokero.cz a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám a/nebo nemožnosti využívání jejich obsahu.

V případě nefunkčnosti Stránek brokero.cz z technických důvodů se uživatel může pro získání informací obrátit na společnost Brokero App standardními komunikačními prostředky.
 

 

Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou podmínky platné a účinné dnem jejich prvotního uveřejnění na Stránkách brokero.cz

 

V PŘÍPADĚ, ŽE S TĚMITO PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE, OPUSŤTE PROSÍM TYTO STRÁNKY A NADÁLE NEPOUŽÍVEJTE STRÁNKY BROKERO.CZ.