BROKERO
Zásady ochrany osobních údajů a další zpracovávání zákaznických údajů

 

V tomto dokumentu naleznete základní principy ochrany osobních údajů a přehled o zpracovávaných údajích našich zákazníků/potenciálních zákazníků dle zákona 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR). 

 

 

Internetová stránka www.brokero.cz, je provozována společností Brokero App, IČ: 11937297, se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10. 

 

 

Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb. Jedná se o: 

 

- Komunikace s uživateli aplikace

- Zasílání newsletterů 

 

 

Zpracováváme osobní údaje, které nám sdělíte při registraci k využívání našich služeb. 

 

Jedná se nejčastěji o: 

 

- Identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, místo a stát narození, daňové rezidentství, státní příslušnost, číslo a platnost průkazu totožnosti (včetně vydavatele dokladu totožnosti), obchodní firma, místo podnikání, IČ podnikající fyzické osoby, bankovní spojení, kopie Vašich dokladů totožnosti (což nám umožňuje na základě Vašeho souhlasu §8 odst. 9 AML zákona), apod., 

- Kontaktní údaje, kterými jsou zejména korespondenční adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa.

 

 

Vaše údaje uchováváme v bezpečí, i když je předáváme našim partnerům. Své partnery pečlivě vybíráme a ochranu osobních údajů zajišťujeme smluvně tak, abychom zajistili technické i organizační zabezpečení Vašich údajů a nemohlo tak dojít k neoprávněnému zneužití Vašich údajů. Všichni naši partneři jsou vázání smluvní mlčenlivostí a nesmějí Vaše údaje používat k jiným účelům, než ke kterým jim je zpřístupňujeme.


 

 

Informace o cookies, které používáme, najdete v souboru Zásady zpracování cookies. 

 

 

Vaše údaje uchováváme pouze po dobu potřebnou pro splnění Vašeho požadavku nebo jiných legitimních účelů zpracování a odstraníme je v souladu s našimi zásadami uchovávání údajů.  

 

 

Ano, jsme oprávněni Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze z titulu: 

- dodržení obchodních podmínek, 

- splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů, 

- splnění oprávněných zájmů (například zajištění bezpečnosti naší webové stránky), 

- zasílání obchodního sdělení dle zákona 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (platí pouze v případě, že jste našim zákazníkem nebo nám k tomuto dáte souhlas). 

 

 

Vaše osobní údaje zabezpečujeme způsobem, který ochrání Vaše údaje před jejich zneužitím, ztrátou a neoprávněným přístupem. Pro zabezpečení využíváme například: 

 

- omezení fyzického přístupu do našich prostor podnikání, 

- omezení přístupu k informacím, které o Vás shromažďujeme, 

- pokud již pro zpracovávání údajů není žádný účel, likvidujeme Vaše údaje tak, jak to vyžaduje zákon. 

 

 

Dle Obecného nařízení máte ve vztahu k Vašim osobním údajům právo: 

1. na informace, 

2. požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům, 

3. právo na přenositelnost údajů, 

4. požadovat opravu nepřesných osobních údajů nebo jejich doplnění, 

5. požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů, 

6. vznést námitku proti zpracování osobních údajů, 

7. požadovat výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu (pouze pokud neexistuje jiný zákonný důvod), 

8. odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, 

9. právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, 

10. podat stížnost u dozorového orgánu, který je Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. 

 

 

Pokud budete se zpracováním osobních údajů nespokojeni, můžete vznést námitku. Vaše osobní údaje v takovém případě nebudeme pro daný účel zpracovávat, pokud však nebudeme mít závažné a oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V případě jakéhokoliv dotazu o ochraně osobní údajů a využití svých práv nás kontaktujte na e-mailu: info@brokero.cz nebo písemně na adrese: Brokero App s.r.o., Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10. 

 

V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. 

 

Poslední aktualizace: 23. 09. 2021